• تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از چهارراه پارک وی شماره 2714-واحد6

  • 02126209698

  • 02122044560

دیوار باربر

نحوه اجرا

نحوه اجرا 12 آذر 1397, 10:21

مراحل اجرای دیوار باربر
  •  ریشه گذاری دیوار در فونداسیون
ریشه گذاري دیوار طبق دتایل ریشه گذاري ارائه شده در نقشه ها که براي هر دیوار به صورت مجزا ذکر گردیده است اجرا می شود،
*بتن ریزي فونداسیون هاي سیستم هاي ساختمانی سوپر پانل همانند فونداسیون هاي ساختمان هاي دیگر می باشد.
  • نصب پانل دیواری
براي نصب دیوار باربر، یک ردیف ناودانی در یک طرف دیوار (در زیر پلی استایرن داخلی یا خارجی) به بتن فونداسیون با تفنگ میخکوب متصل می گردد. پس از آن، پانل هاي دیواري از کنج ها و سه راهی ها شروع به نصب می گردند و بعد از کامل کردن دیوار کنج ها و سه راهی ها از یک کنج یا سه راهی به سمت کنج یا سه راهی دیگر ( مطابق بر جهتی که ریشه گذاري کردیم ) نصب پانل دیوار را انجام می دهیم.
  • میلگرد گذاری دیوارها
میلگردهاي افقی بر طبق نقشه پس از نصب دیوارها در کنار هم از پشت میلگردهاي قائم، بر روي spacer اول  از کنار میلگرد قائم، عبورداده شده و توسط این
 spacer  محصور می گردند.
 میلگردهای قائم : در صورتیکه در تعدادي از دیوارها میلگردهاي مونتاژ شده در کارخانه به میلگردهاي تقویتی نیاز داشته باشند این میلگردها در محل پروژه به آنها اضافه می گردند
  • قالب بندی دیوارها
براي قالب بندي دیوارها در محل بازشو ها و دریچه ها در کنج ها و سه راهی ها می توان سیم قالب بندي را از  capهاي دیوار گرفته و پشت قالب محکم کنند. عرض قالب برابر با ضخامت دیوار (با احتساب پلی استایرن) در نظر گرفته می شود.
  • ریشه گذاري دیوارها در طبقات
طول میلگرد ریشه طبقات برابر است با 2 برابر طول اورلپ (طبق نقشه) + ضخامت سقف (ضخامت بلوك سقفی+ بتن روي آن).
  • بتن ریزي دیوار
بتن ریزي دیوارها ، سقف وتیرها بصورت همزمان انجام گرفته که باعث پیوستگی ویکپارچگی بتن دیوار وسقف وتیر خواهد شد. بتن ریزي دیوارها در چند مرحله، وهربار حدود یک متر از دیوارها پرمی گردد و شایان ذکر است که بتن ریزي در هر مرحله در طول دیوارهاي ساختمان دور زده می شود . براي رعایت حداکثر ارتفاع سقوط بتن که در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ذکر گردیده، دریچه هایی در ارتفاعی از دیوار که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد ایجاد می گردد تا با  تخلیه بتن از دریچه، ارتفاع سقوط بتن محدود گردد . پس از پر شدن دیوار تا ارتفاع دریچه، با جایگذاري پلی استایرن بریده شده و قرار دادن یک ورق فلزي با ضخامت حدود mm 1.5 و با ابعاد بزرگتر از دریچه بر روي آن، و بستن کپ هاي دریچه بر روي دریچه و کپ هاي اطراف دریچه برروي ورق فلزي (براي این کار کپ هاي جدید و استفاده نشده بکار می رود )، به ادامه بتن ریزي از ارتفاع بالاتر ادامه می دهیم. (میتوان به جاي قرار دادن ورق فلزي بزرگتر، روشهاي دیگر قالب بندي را بکار برد و از کپ هاي اطراف دریچه، براي مهار سیم قالب بندي استفاده نمود)