• تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از چهارراه پارک وی شماره 2714-واحد6

  • 02126209698

  • 02122044560

سقف

» » نحوه اجرا

نحوه اجرا

نحوه اجرا 14 مرداد 1397, 12:57

 نکات اجرایی سقف
  •  پایه هاي اطمینان (شمع ها) 
به منظور پایداري قالبها و عدم تغییرشکل تحت بارهاي ضمن اجراي سقف لازم است زیرقالبها به نحو مناسبی شمعبندي شود. فواصل شمع بندي (شمع هاي فلزي مخصوص سقف) در این روش قالب بندي در راستاي تیرچه در جهت اطمینان 150 سانتی متر و در جهت عمود بر راستاي تیرچه 120 سانتی متر می باشد، همچنین لازم است یک ردیف شمع در زیر کلاف عرضی وجود داشته باشد که باید در تقسیم فواصل شمع ها به این مهم توجه نمود.  
شایان ذکر است فواصل فوق براي سقف طبقات با ضخامت دال بتنی در حدود 5 سانتیمتر می باشد و در صورتیکه ضخامت دال بر طبق محاسبات بیشتر باشد (مثلا در سقف پارکینگ) فاصله شمعها کاسته می شود.
  • نحوه قرارگیري بلوك سقفی
 طول بلوك سقفی طبق سفارش برابر با طول دهانه آزاد (اندازه تو به توي دیوار باربر) به اضافه 10 سانتیمتر ( cm  ×2 )  می باشد که با توجه به عرض تیر مشخص شده در نقشه، ناودانی موجود در بلوك سقفی در هر طرف، در طول 5 سانتیمتر اضافه شده، از پلی استایرن اطرافش آزاد می گردد (لخت می گردد) و داخل مقطع بتنی تیر قرار می گیرد که این موضوع باعث می شود بلوك سقفی نیز در تیر بتنی در گیر شود.
  • خیز منفی
هنگام شمع بندي، خیز مناسبی به طرف بالا در بلوك سقفی در نظر گرفته می شود تا پس از بتن ریزي خیز در نظر گرفته شده حذف و سقف مسطح گردد، پیشنهاد میگردد در صورتیکه چهار تراش زیر شمع ها بر روي خاك متراکمکوبیده شده قرار گرفته باشد، این خیز در حدود 400/دهانه ودر صورتیکه شمع ها بر روي بتن سقف قرار می گیرند و بتن سقف به مقاومت مناسب رسیده باشد می توان مقدار فوق را با تایید دستگاه نظارت کاهش داد.

  • کلاف عرضی (tie beam )
کلاف عرضی به منظور جلوگیري از پیچش تیرهاي براي توزیع یکنواخت بار روي سقف و تقویت دیافراگم افقی ساختمان، عمود بر جهت تیرچه ها اجرا می گردد . در واقع پیچش در تیرچه ها در کلاف میانی خمش ایجاد میکند، همچنین براي توزیع بار تیرچه ها سختی خمشی کلاف میانی تاثیرگذار می باشد. 


معرفی _ مزایا _ تصاویر