• تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از چهارراه پارک وی شماره 2714-واحد6

  • 02126209698

  • 02122044560

دیوار باربر

معرفی

معرفی 14 مرداد 1397, 12:56

مشخصات دیوار باربر
دیوار بابر تولیدي شرکت به صورت رو به رو نمایش داده  می شود:  10-12- 8 D N5 ( C10-15-20-25-30-33) E5 R 
N5 پلی استایرن داخلی به ضخامت 5cm 
بتن به ضخامت هاي مختلف 
E5 : پلی استایرن خارجی به ضخامت  5cm
R8-12 میلگرد نمره 8 یا 10 یا 12 میلی متر 
عرض دیوارهاي باربر 120 سانتی متر می باشد. فاصله میلگرد هاي رزوه شده از هم در جهت طول و عرض دیوار 20 سانتی متر می باشد. 
طول (ارتفاع دیوار در ساختمان) با توجه به سفارش تولید می گردد. پلی استایرن داراي دانسیته 30 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.
دیوار 10 سازه اي نمی باشد و براي دیوار باربر استفاده  نمی گردد. میلگرد هاي دیوار از نوع آجدار با تنش تسلیم حدود 400 N/mm² می باشد. 
کلیه دیوارهاي باربر به جز دیوار 10 C و 33 C  ، داراي دو spacer در هر طرف در پشت میلگرد قائم می باشد. ( هر  2spacer سانتی متر می باشد که میلگرد قائم در دو طرف ، 4 سانتی متر پوشش بتنی دارد.) در دیوار c10 یک spacer درهر طرف در پشت میلگرد قائم وجود دارد  - دردیوار 33  c دوspacer در یک طرف و سه spacer در طرف دیگر در پشت میلگردقائم وجود دارد  (میلگرد قائم در یک طرف 4 سانتی متر و در طرف دیگر 6 سانتی متر پوشش بتنی دارد). - میلگردهاي قطري یا مورب در نردبانی هاي متوالی در یک ستون از چپ به راست و در ستون بعدي از راست به چپ قرار می گیرد. از cap - براي پیدا کرد  پایین دیوار، به فاصله آکس اولین لبه پلی استایرن توجه می کنیم که باید 10 سانتی متر باشد. - دیوارهایی که فقط از یک طرف، سقف بر روي آن می نشیند مانند دیوارهاي اطراف ساختمان، دیوار اطراف راه پله و آسانسور و ... داراي اختلاف ارتفاع می باشند که تفاوت برگ پلی استایرن بلند از برگ پلی استایرن کوتاه برابر است با ضخامت بلوك سقفی+ دال روي سقف، که بدیهی است تراز بتن ریزي دال سقف با برگ پلی استایرن بلند یکسان می باشد و این برگ قالب بتن ریزي دال سقف نیز می باشد. 

تصاویر _ مزایا _ نحوه اجرا